Caixin
Ling Huawei

Managing Editor of Caixin Media and Managing Editor of Caixin Weekly