Caixin
Ling Huawei

Managing Editor of Caixin Media and Managing Editor of Caixin Weekly

COLUMNISTS
 • 观点文章

  Hu Shuli
 • 观点文章

  Wang Shuo
 • 观点文章

  Ling Huawei
 • 观点文章

  Zhang Jiwei
 • 观点文章

  Barry Eichengreen
 • 观点文章

  Richard N. Cooper
 • 观点文章

  Yukon Huang
 • 观点文章

  Andrew Sheng
 • 观点文章

  Nailene Chou Wiest
 • 观点文章

  Lawrence Summers
 • 观点文章

  Jianguang Shen
 • 观点文章

  Sheila Melvin